Breaking News
Loading...
Tuesday, September 6, 2016

Info Post
Y‍%S ,xld ) ´iafÜ‍%,shd m<uq 20)20 ;r.h'' ‘È,aial+ma’ wjika o¾YKh m,af,lef,a'' [Live]

Y‍%S ,xldj yd ixpdrl TiafÜ‍%,shd ms, w;r meje;afjk m<uq 20)20 ;r.h wo uykqjr m,af,lef,a C%Svd msáfha§ meje;afjhs'

fuu ;r.dj,sfhka miqj C%slÜ Èúfhka iuq.kakd Y‍%s ,xld iqmsß C%Svl ;s,lr;ak È,aIdka wo m,af,lef,a msáfha§ wjika ;r.hg iyNd.S fjhs'

                                                iÔj ,l=Kq mqj/j fu;kska0 comments:

Post a Comment