Breaking News
Loading...
Wednesday, August 24, 2016

Info Post
Y‍%S ,xld)TiafÜ‍%,shd fojeks tlaÈk ;rÛh'' [iÔj]

ixpdrl TiafÜ‍%,shdkq ms, yd Y‍%S ,xld ms, w;r meje;afjk fojeka tlaÈk ;rÛh wo meje;afjhs'

Èjd rd;‍%S ;rÛhla f,i fuu ;rÛh wo meje;afjkafka fld,U wd¾' fma‍%uodi msáfha§h'

;rÛfha iÔj ,l=Kq mqjrej                                              fu;kska0 comments:

Post a Comment